Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Código ético

Os novos tempos esixen un modelo e parámetros de compromiso ético a todos aqueles que queiran participar en política rachando co vello esquema da democracia de baixa intensidade propia do bipartidismo corrupto.

Un manifesto político e un programa de goberno non serven de nada sen o compromiso firme de levalos a cabo dunha maneira ética, defendendo valores sociais, de igualdade, xustiza e plenamente democráticos.

O Movemento Veciñal de Neda (MoveNeda) e unha ferramenta dos veciños, de unidade e fronte popular, un método político que ten como principal aspiración o fomento da participación democrática de todos na vida política. Porque os veciños queremos e debemos recupera-la soberanía popular, a participación política directa e plenamente consciente nas diferentes accións de goberno do concello. Por elo, a xente que se integra en MoveNeda e as persoas que van ser designadas pra levar a cabo a acción de goberno en representación dos seus veciños, suscriben o seguinte código ético e comprométense a:

ARTICULADO

 1. Defende-la aplicación da Declaración Universal dos Dereitos Humáns nos ámbitos sociais, políticos e institucionais da nosa sociedade.
 2. Promove-la información, transparencia e participación directa e igual de toda a cidadanía nos eidos onde se adopten decisións que lles atinxan, especialmente na execución das políticas públicas.
 3. Traballar a favor da recuperación da soberanía popular e democrática, artellando formulas de participación e representación directa coma as Asembleas Veciñais ou a apertura dos Plenos Municipais a participación directa dos veciños.
 4. Garantir que a participación política sexa sempre libre, voluntaria e aberta a todas as persoas que, sen distinción do seu estatus civil ou social, compartan os métodos democráticos de participación cidadá.
 5. Impulsar especialmente a participación política e social das mulleres e os mozos.
 6. Garantir a igualdade social, loitando contra toda forma exclusión, de racismo, xenofobia, machismo ou marxinación por razóns de orixe, identidade de xénero ou orientación sexual.
 7. Promove-los cambios necesarios pra implantar un modelo económico mais xusto, equitativo, sostible e ecolóxico, onde todos participen na súa planificación democrática e disfruten dos seus resultados, de xeito que toda a riqueza en calquera das súas distintas formas e sexa cal for a súa titularidade, estea subordinada ao interés xeral.
 8. Promover e defende-la identidade cultural propia do pais, especialmente o idioma galego.
 9. Loitar polo recoñecemento e respecto as vítimas de toda inxustiza e pola recuperación da Memoria Histórica.
 10. Esixir e respetar que la elección de candidatos a calquera institución de representación política e social se leve a cabo mediante eleccións primarias abertas a toda la cidadanía, con listas abertas só corrixibles mediante criterios de xénero.
 11. Rechaza-lo transfuguismo e que ningún cargo electo poida poida levar a cabo tarefas de goberno se previamente non foi elixido pra o desenrolo das súas funciones nun proceso de primarias abertas e participadas por toda a cidadanía.
 12. Combater activamente o caciquismo coma método político e de control social.
 13. Someter calquera pacto posterior ás eleccións con calquera outra formación política, á aprobación democrática mediante a consulta aberta a toda a cidadanía.
 14. Impulsa-lo laicismo, promovendo un sistema democrático fundado na liberdade de conciencia e o coñecemento cientifico, sen apoiar ningún culto ou relixión.
 15. Recoñecer que a súa función coma cargo electo é a de representante, e polo tanto obrigado a vincula-las súas decisións ao método aberto e democrático de información e participación ao longo de todo o seu mandato.
 16. Desenrolar con lealdade a cidadanía, ética e transparencia as funcións dos postos pra os que sexan designados, velando polo bon uso dos bens públicos e por unha xestión dos recursos públicos baseada en principios de equidade, eficiencia e eficacia, por este orde.
 17. Democratización do exercicio das súas funcións, a dar un trato digno á os veciños e cidadáns, especialmente cos desfavorecidos, os que teñan menos recursos económicos, sociais ou culturais e a escoitar a todas as persoas que o soliciten, sen que tal obriga poida ser delegada ao persoal baixo a súa dependencia.
 18. Impoñer unha limitación salarial, pra todo nivel de representación, que nunca poderá superar o máximo de tres salarios mínimos.
 19. Limitar a dous cargos o número de funcións públicas simultáneas que pode desenrolar unha única persoa.
 20. Limitar os mandatos de cargos públicos a unha duración de oito años.
 21. Non asumir, unha vez abandoado o cargo e durante un período igual a o doble do tempo exercido coma no cargo municipal, de postos de traballo ou cargos en empresas privadas que teñan actividades directamente relacionadas coas súas tarefas como representante publico.
 22. Asumir a total transparencia dos seus ingresos por calquera concepto, a obriga de render contas públicas, asumi-la xestión ética e transparente do seu patrimonio e asumi-lo compromiso de transparencia e rendición de contas ao largo e ao final da súa actividade coma representante publico.
 23. Renunciar a calquera privilexio xurídico ou material derivado de forma directa da condición de representante, evitando o acollemento a calquiera figura de aforamento xudicial. Asemesmo, non se acollerá a ningún beneficio fiscal que poidera derivarse da actuación coma cargo público.
 24. Non optar a cargos electos co obxetivo de representar intereses persoais, económicos ou políticos alleos a os que correspondan en cada caso ao cargo electo en cuestión.
 25. Respeta-lo deber de abstención previsto na lexislación vixente, inhibíndose na toma de decisións en votacións onde conflúan intereses persoais, económicos ou políticos alleos aos interese dos veciños, mesmo evitando a contratación pública con empresas nas que persoalmente ou familiares poidan ter algún tipo de interese económico.
 26. Compromiso de renuncia ao cargo público no caso de ser procesado ou condenado por delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de xénero, pederastia e/ou maltrato infantil, contra os dereitos dos traballadores, ecolóxicos ou urbanísticos.
 27. Non cobrar soldos ou remuneracións, calquera que sexa a súa denominación, pola pertenencia a Consellos de Administración de ningún Ente ou Organismo Público, derivado do exercicio das súas funcións públicas.
 28. A non perceber cobro en especie de ningún tipo. Calquera agasallo recibido no exercicio das súas funcións será considerado propiedade do Concello.
 29. Non realizar gastos superfluos ou suntuarios dos fondos públicos, a moderar os custes de transporte e aloxamento axustándose as dietas e indemnizacións establecidas pra o persoal funcionario ou laboral ao seu cargo. No caso de precisarse indemnizacións por razóns de desprazamento, aloxamento ou manutención, non poderán superar as establecidas normativamente pra o persoal funcionario uo laboral ao seu cargo.
 30. Non perceber ningunha remuneración nin cesantías de ningún tipo unha vez rematada a súa designación no cargo.
 31. Renunciar á asignación de vehículo oficial. O uso de vehículos oficiais só poderá facerse cando seña imprescindible pra o exercicio das funcións públicas. No posible darán exemplo co uso de medios de transporte colectivo ou outros medios de transporte respetuosos co medio ambente.
 32. Crear e promover nas áreas de traballo baixo a súa responsabilidade dun un clima e unha cultura administrativa de transparencia, rendición de contas, información publica e veraz, de portas abertas cara a cidadanía, cun rexeite claro e contundente de comportamentos autoritarios, corruptos ou non democráticos.

En Neda, A Coruña, a 27 de marzo de 2015

Está eiquí: Home MOVENEDA O noso ideario Código ético