Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Condicións de uso e aviso legal

Alcance

Este documento contén as principais condicions xenerais que rixen o acceso e uso, así coma coa privacidade dos usuarios, nos sitios e servizos online da web www.moveneda.org; a partires de ahora MOVENEDA.ORG. E de aplicación pra todos os sitios e servizos do sitio web MOVENEDA.ORG en INTERNET nos que apareza esta declaración ou que incluan un enlace a ela. Sitios e servizos dos que é titular o MOVEMENTO VECIÑAL DE NEDA; a partires de agora MOVENEDA; con domicilio social en Avda. de Xubia, nº10 (15510) de Neda, A Coruña, e con CIF V70450291.

O uso do sitio web ou calquera outro servizo online respectivo implica a expresa e plena aceptación destas condicions xenerais na versión publicada no intre no que o usuario acceda ao mesmo, sen perxuicio das condicions particulares que poideran aplicarse a alguns dos servizos concretos dos sitios ou servizos web. As citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que no seu caso resulten de obligado cumplimiento.

Resumo da política de privacidade

MOVENEDA informa que todos os datos facilitados a traveso de formularios electrónicos e/ou mediante correo electrónico serán tratados con estricta confidencialidade dacordo co dispuesto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de nadal, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e lle informamos que ten vostede dereito de acceso ao ficheiro, rectificación, cancelación ou oposición dos seus datos, puidendo exercitar tales dereito enviando por escrito unha solicitude a:

MOVENEDA
Avda. de Xubia, nº10 (15510) de Neda, A Coruña

oupor correo electrónico a
MOVENEDA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MOVENEDA comprométese ó uso responsable e confidencial dos datos, garantindo que os datos dos usuarios trataránse dacordo coas esixencias legais, e que tan só serán utilizados por MOVENEDA co propósito indicado de comunicación, información e administración.

Os datos recabados son os axeitados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e finalidades de MOVENEDA. O usuario respostará, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose MOVENEDA o dereito a excluir dos servizos rexistrados a todo usuario que teña facilitado datos falsos, sen perxuicio das demais accións legais que poidan proceder.

A traveso do envío dos formularios existentes nestas páxinas WEB ou mediante o envío de unha mensaxe de correo electrónico, o remitente presta o seu consentimiento ó tratamiento automatizado dos datos incluidos no mesmo. En ningún caso os datos facilitados non serán obxeto de cesión a terceros.

Aceptación por parte do usuario

Os "sites" e servizos on-line de MOVENEDA proporcionan o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, "os contidos") en Internet pertencentes a MOVENEDA, ós que o USUARIO pode ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do site e servizos on-line. Dita responsabilidade extendese ó registro que fora preciso pra acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Coma consecuencia deste rexistro, ó USUARIO se lle pode proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo.

O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que MOVENEDA ofrece a traveso do seu site (coma por ejemplo servicios de foros de discusión, formularios de envío de imaxes e suxestions ou grupos de novas e email) e entre outros oblígase a non empregalos pra

  1. incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e a orde pública;
  2. difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, homófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humáns, ou cualquera outro xeito de discriminación non permitidas pola nosa lexislación;
  3. provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos de MOVENEDA ou MOVENEDA.ORG, dos seus proveedores ou de terceiras persoas; introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calesquera outros sistemas físicos ou lóxicos que señan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencioados;
  4. tentar acceder e, no seu caso, utiliza-los datos, escritos, mensaxes e contas de correo electrónico de outros usuarios e/ou modificar ou manipula-las súas mensaxes.

Sobor da información persoal e a privacidade

MOVENEDA está comprometido coa protección da privacidade dos usuarios do seu sitio web e os recursos electronicos asociados a el; queremos contribuir á defensa do dereito fundamental á protección de datos que é a capacidade que ten o cidadán pra dispor e decidir sobor de todas as informacións que a é se refiran; pra ello cumprimos escrupulosamente o Dereito Europeo, a Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e da súa normativa de desenrolo, estando obligados a protexe-lo tratamento dos datos persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das personas físicas que son usuarios do noso sitio web ou que acceden a nosos servizos on-line, especialmente en relación co seu honor e intimidade personal e familiar. Pra ello temos deserolado os requisitos técnicos precisos que garantan o tratamento confidencial dos datos, evita-la súa perda, alteración e acceso ou uso fraudulento.

MOVENEDA -MOVENEDA.ORG- informa que todos os datos persoais que nos facilita o usuario a traveso de formularios electrónicos, mediante correo electrónico, inscripción e/ou suscripción ós servizos do sitio web, serán tratados con estricta confidencialidade tal e coma esixe a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de nadal, de Protección de Datos de carácter persoal. Neste senso garantimos que o tratamento destes datos efectúase baixo os niveis de seguridade establecidos na Lei e que impiden a sua manipulación ou uso e acceso non autorizados por parte de terceiros que o poidan utilizar pra finalidades distintas pra as que foron solicitados.

Todos os datos persoais que nos aportan os usuarios serán incluidos nun ficheiro debidamente inscrito no Registro da Axencia de Protección de Datos, do cal e titular e responsable MOVENEDA.

Os datos persoais, coma o correo electrónico, nome, dirección postal onde resida, número de teléfono; información demográfica: idade, xénero, preferencias e intereses, código postal... que se pidan ós usuarios da páxina web e servizos on-line de MOVENEDA tenrán coma única finalidade prestar os servicios pra os que se soliciten, e manter cos usuarios unha comunicación fluida, enviando a traveso de calquera medio (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móvil, SMS, MMS, Whatsapp, Internet, etc.) a información que consideramos útil e as novas máis importantes da nosa actividade política; en particular as acciones relacionadas coa defensa dos intereses dos veciños de Neda, as campañas informativas, electorais, candidaturas, convocatorias, actos públicos e discursos e presencia dos representantes públicos e lectos, etc. En todo caso, MOVENEDA é ol único destinatario dos datos e esta información poderá ser utilizada pra xestionar a administración do website ou realizar estudios estatísticos de natureza interna e de carácter estrictamente confidencial.

o usuario garante que os datos persoais que facilita son veraces e correctos, e MOVENEDA resérvase o dereito a excluir dos servizos do sitio web a todo usuario que teña facilitado datos falsos, sen perxuicio das demáis accións que procedan en Dereito. Os Menores de idade deberán obte-lo permiso dos seus pais, titores ou representantes legais pra poder acceder ós servizos prestados.

MOVENEDA non se responsabiliza no caso de que os datos sobor este tema señan inexactos ou falsos.

MOVENEDA pode combina-la información recollida de parte do usuario dende diferentes sitios e servicios on-line de MOVENEDA, ou recopiladas mediante outros servizos de MOVENEDA; coa finalidade de ofrecer unha atención e información máis personalizada e un mellor servizo.

MOVENEDA non comparte a súa información de contacto con terceros, nin con fins comerciais, só baixo a súa petición e autorización poderemos enviarlles información de terceros a través dos sitios on-line ou mediante correo electrónico, siempre enviado por nosotros. En ocasiones, otras empresas contratadas por MOVENEDA podrán proporcionar servicios determinados; las mismas sólo podrán obtener datos personales de usted estrictamente para proporcionar el servicio correspondiente. MOVENEDA les exigirá igual cumplimiento en la protección de datos segundo esta Política de Privacidade.

En cualquier momento puede solicitar la baja de recepción de información enviada por nuestros sistemas, así como la baja de nuestros registros. Para ello encontrará en todos los correos electrónicos que reciba por nuestra parte un enlace o un correo electrónico que le permitirá solicitar la baja correspondiente. También será posible solicitar la baja a través de áreas privadas de sitios web desde las que se podrán hacer modificaciones de los datos así como la solicitud de baja. La baja del servicio o baja de sus datos personales en nuestra base de datos, se producirá en el menor tiempo necesario para ejecutar su solicitud.

Dende MOVENEDA se perseguirá la veracidad de los datos, intentando la actualización de los mismos en relación a la situación del afectado. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados.

A baixa poderá producirse igualmente a iniciativa de MOVENEDA, cando o usuario infrinxa o Código de Conducta en Internet de MOVENEDA. En todo caso, cando o usuario que accedeu a algún dos nosos sites ou servizos on-line, e estea dado de alta na nosa base de datos, será dado de baixa nas seguintes situacións:

a. Faga un mal uso do seu identificador e contrasinal pra acceder a os nosos sites e/ou servizos.
b. Minta deliberadamente, á hora de proporcionar os seus datos persoais, coma por exemplo seu DNI, o seu própio nome.
c. Non siga as normas de ética e civismo necesarios: insulte nos foros, chats, ou a outros usuarios dos sitios ou servizos de MOVENEDA.ORG.
d. Vaia en contra dos dereitos dos demáis.
e. Faga ou manifieste actitudes homófofas, xenófobas, racistas, machistas, fascistas ou calquera outro tipo de discriminación por calquera razón protexida pola Constitución ou pola Lei.
f. Vaia en contra, de forma manifesta e coa finalidade de causar dano, os intereses de MOVENEDA ou calquera dos seus membros.
g. A baixa poderá producirse igualmente de oficio cando teñan deixado de ser necesarios ou pertinentes pra a finalidade pra a cal foron recabados ou rexistrados.

Propiedade intelectual e industrial sobor dos contidos da páxina MOVENEDA.ORG

Todos os elementos que forman o sitio web MOVENEDA.ORG, así coma a estructura, deseño e código fonte do mesmo, e os elementos contidos nel (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacions de cores, estructura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios pra o seu funcionamiento, acceso e uso), son titularidade de MOVENEDA ou dos seus respectivos titulares e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial. Todos os dereitos están reservados. Isto se entiende sen perjuicio da plena titularidade que ostentan as Entidades Colaboradoras sobor dos seus própios contidos, logotipos e marcas. Os usuarios do sitio web únicamente poderán realizar un uso privado e personal dos contenidos de esta páxina web.

O USUARIO comprométese a respecta-los dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de MOVENEDA. Poderá visualizar os elementos do Site e incluso imprimirlos, copiarlos e almacenarlos no disco duro do seu ordenador ou cualquera outro soporte físico ou electrónico. Está absolutamente prohibido, o uso do sitio web ou de algún dos seus elementos con fines comerciais ou ilícitos. MOVENEDA non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido do sitio web e poderá exercitar todas as accións civís ou penais que lle correspondan no caso de infracción destes dereitos por parte do usuario.

Axencia Española de Proteccion de Datos

Os ficheiros e bases de datos utilizados por MOVENEDA e a sua web MOVENEDA.ORG, así coma os ficheiros multimedia orixe dos videos publicados na nosa conta de Youtube (MOVENEDA) que recollen os PLENOS DO CONCELLO DE NEDA atopanse debidamente rexistrados na AXENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, con solicitudes numero V7045029131A2016191219, V7045029131A2016205558 e V7045029131A2016194810

Cookies no sitio MOVENEDA.ORG

O sitio web de MOVENEDA.ORG utiliza "cookies" (pequenos arquivos de información que o servidor de MOVENEDA envía ó ordenador de quen accede á páxina) na medida imprescindible pra o correcto funcionamento e visualización do sitio web por parte do usuario. As "cookies" utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal e desaparecen ó termina-la sesión do usuario. En ningún caso utilizaránse as "cookies" pra recoller información de carácter personal.

Modificacións

Coa fin de mellorar as prestacións do sitio web, MOVENEDA reservase o dereito, en cualquier intre e sen previa notificación ó usuario, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral. Asimesmo, reservase o dereito de modificar en calquera intre as presentes condicións de uso así coma calquera outras condicións particulares.

Exclusión de responsabilidade

MOVENEDA non se responsabiliza dos eventuais erros tipográficos, formais ou numéricos que poida conter o sitio web, nin da exactitude da información contida nel. MOVENEDA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuicios de cualquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falla de disponibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesares de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias pra evitalo.

Hiperenlaces

Os hiperenlaces contidos no sitio web MOVENEDA.ORG poden dirixir a páginas web de terceiros. MOVENEDA non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que poidan aparecer en ditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre MOVENEDA e as persons ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopan.

Lexislación e xurisdicción aplicable

A relación entre MOVENEDA e o usuario rexiráse pola normativa española vixente e calquera controversia someteráse ós xulgados e tribunais de A Coruña.

Está eiquí: Home